Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015

Γιάννης Σηφάκης : Προστατεύσαμε το παρόν και το μέλλον της λίμνης Βεγορίτιδας

Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος Γιάννη Τσιρώνη:


 • Κλείνει το θυρόφραγμα της Βεγορίτιδας προς Άγρα
 • Ορίζεται προσωρινή ανώτερη στάθμη η στάθμη των δεξαμενών του βιολογικού καθαρισμού ΤΚ Αγ. Παντελεήμονα
 • Το θυρόφραγμα θα ανοίγει σε υψόμετρο 1,00 m κάτω από τις δεξαμενές του βιολογικού καθαρισμού της ΤΚ Αγ. Παντελεήμονα ( 521 m απόλυτο υψόμετρο)  

Μετά από δίμηνους αγώνες του συλλόγου προστασίας της Βεγορίτιδας, των συλλόγων Άρνισσας – Αγ. Παντελεήμονα ,του ΤΔ Αγ. Παντελεήμονα , των Δήμων Έδεσσας και Σκύδρας, του συλλόγου εργαζομένων ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ της ΔΕΗ στο υδροηλεκτρικό Άγρα, περιβαλλοντικών συλλόγων  κ.α. τελικά δόθηκε λύση από την κυβέρνηση στο πολύ σοβαρό θέμα προστασίας της λίμνης Βεγορίτιδας. 
Τα συμφέροντα και η διαπλοκή ηττήθηκαν, η λίμνη θα προστατευτεί, θα αφεθεί να ανεβάσει την στάθμη της και να λειτουργήσει σαν φυσικό οικοσύστημα βοηθώντας την βιώσιμη ανάπτυξη Πέλλας και Φλώρινας. 
Η κυβέρνηση δείχνει αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση απαράδεκτων πρακτικών που δεν πρέπει ποτέ να επαναληφθούν από μέρους τμημάτων της αυτοδιοίκησης. Η αυτοδιοίκηση οφείλει να προστατεύει τους φυσικούς πόρους σαν πηγή ζωής και πλούτου και να μην τους θέτει σε κίνδυνο έναντι συμφερόντων. 
Ακόμη η απόφαση αυτή ακυρώνει πλήρως τα σχέδια καθοδηγημένων «περιβαλλοντοκτόνων» δήθεν περιβαλλοντικών μελετών που είχαν «εκπονηθεί» από τον Δήμο Αμυνταίου για καθορισμό ανώτερης στάθμης στο υψόμετρο 515,50 m καθηλώνοντας την λίμνη μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας στο διηνεκές.
Ο βουλευτής Γιάννης Σηφάκης, που βρέθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα και δέχτηκε γκαιμπελικού τύπου προσωπικές επιθέσεις σε αυτόν τον αγώνα του εκφράζει την πλήρη ικανοποίηση του για την απόφαση του Υπουργού και ζήτησε να γίνει άμεσα εκτελεστή.    Δήλωσε ότι θα συνεχίσει να προασπίζει τις προσπάθειες των φορέων και των πολιτών για την ουσιαστική προστασία της λίμνης Βεγορίτιδας και κάθε άλλου φυσικού οικοσυστήματος της Πέλλας που δίνει προστιθέμενη αξία στην περιοχή και μπορεί να συμβάλει στην βιώσιμη ανάπτυξη στα πλαίσια της πολιτικής παραγωγικής ανασυγκρότησης της Πέλλας και της ευρύτερης περιοχής. Θέμα:  Παροχή Οδηγιών για τη διαχείριση της στάθμης, την προστασία και αξιοποίηση της Λίμνης Βεγορίτιδας
Σχετ. Το από 278096/2015/697/17-6-2015 έγγραφο του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σε συνέχεια προηγούμενης αλληλογραφίας και μετά από συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) του Υπουργείου, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
 1. Τα συγκεκριμένα μέτρα για τη διαχείριση της Λίμνης Βεγορίτιδας θα μελετηθούν διεξοδικά στην περίοδο 2015-2016 απο την ΕΓΥ σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Περιφέρειες κατά την αναθεώρηση των υφισταμένων διαχειριστικών σχεδίων.
 Με βάση το Πρόγραμμα Μέτρων του υφιστάμενου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας, για τη λίμνη Βεγορίτιδα, για την οποία τα όρια έχουν ήδη καθοριστεί, απαιτείται μεταξύ άλλων η υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:

Προσδιορισμός ανωτάτης, μέσης και κατώτατης στάθμης της λίμνης
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:
 • οι απαιτήσεις σε περιοδικές μεταβολές της ζώνης αποξήρανσης και επαναπλημμύρισης, οι οποίες απαιτούνται  για τη διαβίωση των υδρόβιων οργανισμών,  της παρόχθιας βλάστησης και της εξαρτώμενης πανίδας,
 • οι απαιτήσεις σε αποθήκευση νερού, το οποίο προορίζεται για χρήσεις (λαμβάνοντας υπόψη και τη δυνατότητα εξασφάλισης αποθεμάτων ασφαλείας για χρήση σε περίοδο ξηρασίας),
 • η διασφάλιση κατά το δυνατόν των επιθυμητών χρήσεων στην παρόχθια ζώνη,
 • η αποφυγή δημιουργίας ανθυγιεινών και αντιαισθητικών συνθηκών λόγω της δημιουργίας υδατοσυλλογών στη ζώνη επάλλαξης, στις οποίες εγκαθίστανται σηπτικές συνθήκες ή ευνοείται η ανάπτυξη εντόμων,
 • η καταγραφή των χρήσεων νερού και η επιβεβαίωση της επίδρασης των διαφόρων χρήσεων στο σύνολο της κλειστής λεκάνης της Πτολεμαίδας.
Επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται τα εξής:
 • η πληρέστερη και ταχύτερη δυνατή αποστράγγιση της ζώνης επάλλαξης κατά τις περιοδικές μεταβολές στάθμης,
 • μη υποβιβασμός της στάθμης χαμηλότερα από την κατωτάτη στάθμη,
 • η κατά το δυνατόν συντομότερη ανάκαμψη της λίμνης σε περίπτωση που η στάθμη της υποβιβαστεί κάτω από την κατωτάτη.
2. Ειδικά για τη Λίμνη Βεγορίτιδα επειδή εμπίπτει στο Δήμο Αμυνταίου της Π.Ε. Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Δήμο Έδεσσας της Π.Ε. Πέλλας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, επισημαίνεται η αναγκαιότητα ενιαίας μελέτης καθορισμού ανώτατης και κατώτατης στάθμης που αφορά προφανώς στο σύνολο της λίμνης και να ποφευχθεί η έκδοση απόφασης μεμονωμένου καθορισμού αιγιαλού στα όρια ενός μόνο Δήμου. Για το λόγο αυτό η σχετική Επιτροπή καθορισμού αιγιαλού και παραλίας του άρθρου 3 του Ν.2971/2001 (Α΄ 285) θα πρέπει να είναι διευρυμένη με εκπροσώπηση από τις δύο Περιφερειακές Ενότητες και Περιφέρειες.

3.Σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, όπως ενσωματώθηκε με την ΚΥΑ 31822/1542/Ε130/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1108/21.07.2010) η Ειδική Γραμματεία Υδάτων προσδιόρισε το 2012 στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) της χώρας με βάση όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες - καταγραφές πλημμυρών που σημειώθηκαν στο παρελθόν (ιστορικές πλημμύρες) και προκάλεσαν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις. Για το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας μεταξύ των ΖΔΥΚΠ είναι και η «Χαμηλή ζώνη κλειστής λεκάνης Πτολεμαΐδας, παραλίμνιες εκτάσεις λιμνών Zάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών και νότια της λίμνης Βεγορίτιδας (GR09RAK0008)». Για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας υλοποιούνται μετά από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμού οι μελέτες κατάρτισης Χαρτών Επικινδυνότητας, Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας καθώς και Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα. Τα Σχέδια Διαχείρισης που θα προκύψουν από τις ανωτέρω μελέτες θα αντιμετωπίσουν συνολικά και συστηματικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ το πρόβλημα της διαχείρισης του κίνδυνου πλημμύρας και θα προταθούν αντίστοιχες δράσεις

4. Στις περιπτώσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών διαχείρισης υδάτων της λίμνης Βεγορίτιδας στο πλαίσιο λειτουργίας του μηχανισμού  πολιτικής προστασίας και καθότι η διαχείριση της λίμνης αποτελεί συναρμοδιότητα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και Μακεδονίας – Θράκης θα πρέπει:
 • Τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων να εξετάζουν τα  θέματα από κοινού.
 • Να προσκαλούνται και οι δύο αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας στις συνεδριάσεις των συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας.
 • Σε κάθε φάση/εξέλιξη των εκτάκτων αναγκών να ενημερώνονται συνεχώς και αδιαλείπτως οι προαναφερόμενες αρμόδιες Δ/νσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

5. Με ευθύνη των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να αναβαθμιστεί ο σχεδιασμός αντιμετώπισης εκτάκτων πλημμυρικών ή μη συμβάντων που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των υδάτων της λίμνης Βεγορίτιδας με την κατάρτιση πρωτοκόλλου ενεργειών για τη συντονισμένη και συγκεκριμένη δράση των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας, Δήμων, ΟΕΒ, ΔΕΗ κ.α.

6. Σε κάθε περίπτωση, η έλλειψη προσδιορισμού ανώτατης και κατώτατης στάθμης της λίμνης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται καταχρηστικά, θέτοντας σε κίνδυνο την οικολογική ανάκαμψη της λίμνης, η οποία θεωρούμε ότι θα μπορούσε να διαφυλαχθεί κατ’ ελάχιστο βάζοντας ως προσωρινό όριο στάθμης το υψόμετρο των δεξαμενών του βιολογικού καθαρισμού ΤΚ Αγ. Παντελεήμονα. Μέχρι να υλοποιηθούν οι σχετικές μελέτες προτείνεται να κρατηθεί το θυρόφραγμα Βεγορίτιδας πρός Άγρα κλειστό έως ότου η στάθμη της λίμνης να είναι 1,00 m κάτω από την στάθμη των δεξαμενών του βιολογικού καθαρισμού. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσαν να αποφευχθούν φαινόμενα υποβάθμισης της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας και να προστατευτούν οι εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού και οι νόμιμες καλλιέργειες (νόμιμη οριστική διανομή). Τέλος καλούμε τους αρμόδιους φορείς να μεριμνήσουν κατά προτεραιότητα για την εκπόνηση των σχετικών μελετών και δράσεων, στο πλαίσιο του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας, και να συμμετάσχουν ενεργά στην αναθεώρησή τους προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθολογική διαχείριση της λίμνης Βεγορίτιδας.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Ε.Δ. Γρ. Ειδ. Γραμ. Υδάτων


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου