Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη 1Ε/2014 της ΔΕΗ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Ε/2014 (ΦΕΚ 17/18.11.2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, του φορέα Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες προκηρύχθηκαν ως εξής:

(1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Διαχείριση αποβλήτων-παραπροϊόντων από Θερμικούς Σταθμούς παραγωγής ενέργειας με στερεά καύσιμα ” [κωδικός θέσης: 10004].
(1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Εφαρμοσμένες πολιτικές και τεχνικές προστασίας περιβάλλοντος σε Θερμοηλεκτρικούς Σταθμούς” [κωδικός θέσης: 10005].
(1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Αξιολόγηση και εκτίμηση επικινδυνότητας παραπροϊόντων/αποβλήτων καύσης λιγνίτη” [κωδικός θέσης: 10006]
(1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Τεχνολογία Περιβάλλοντος με γνώσεις στην κατεργασία νερού και υγρών αποβλήτων” [κωδικός θέσης: 10007] και
(1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο “Βιοτεχνολογία με γνώσεις στη μεταβολική μηχανική (metabolic engineering)”  [κωδικός θέσης: 10008]
Στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www. asep.gr), έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέων και αναπληρωματικών. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας, όλοι όμως οι πίνακες που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων (προσληπτέων, κατάταξης και αποκλειομένων) μπορούν να αναζητηθούν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Α.Σ.Ε.Π, (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι). Οι πίνακες προσληπτέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Ν. 3861/13.07.2010) μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
Τα αποτελεσματα εδω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου