Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Δημοσιοποίηση 4ης Τροποποίησης του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες»

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας ανακοινώνεται η Δημοσιοποίηση της 4ης Τροποποίησης (ΑΔΑ: 7Λ3Ξ4653ΠΓ-21Ψ) της αριθμ. 130/5917/18-01-2017 πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για
συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΑΔΑ: 7ΑΖΚ4653ΠΓ-ΔΝΦ ), αντικαθιστώντας την υποπαράγραφο 1.4 (πιστώσεις- χρηματοδότηση) της εν λόγω πρόσκλησης με την κάτωθι:
Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε τετρακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια (443.000.000) ευρώ.
Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στις δράσεις ως εξής:
A. Υπομέτρο 11.1 : Εκατόν δέκα εννέα εκατομμύρια (119.000.000) ευρώ
 Δράση 11.1.1: Ογδόντα πέντε εκατομμύρια (85.000.000) ευρώ
 Δράση 11.1.2: Τριάντα τέσσερα εκατομμύρια (34.000.000) ευρώ
B. Υπομέτρο 11.2 : Τριακόσια είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (324.000.000) ευρώ
 Δράση 11.2.1: Εκατόν εξήντα τέσσερα εκατομμύρια (164.000.000) ευρώ
 Δράση 11.2.2: Εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000) ευρώ
Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω αναφερόμενη στο θέμα πρόσκληση.
                                                                                                Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
                                                                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
                                                                                                                   
                           
       ΑΛΤΙΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου