Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

Προσκλήσεις κατάρτησης καταλόγων εργοληπτών και μελετητών του Δήμου Αμυνταίου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
(Άρθρο 118, παρ. 5Ν. 4412/2016)
Ο Δήμος Αμυνταίου, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση  καταλόγων εργοληπτών, για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6, του Ν. 4412/2016 (απευθείας ανάθεση έργου), για το έτος 2017 καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους εργοληπτών, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων:
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
 • ΟΔΟΠΟΙΙΑ
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
 • ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 • ΕΡΓΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δήμο, έως και την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Νομαρχιακού μητρώου, το οποίο να είναι σε ισχύ και θα κατατεθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου, Γρηγ. Νικολαϊδη 2, Τ.Κ. 53200 Αμύνταιο.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23863 50124 και 50126 κ. Τζώρτζη Χ. – Αλληλόμη Α.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017
(Άρθρο 118, παρ, 5Ν, 4412/2016)
Ο Δήμος Αμυνταίου, καλεί τους ενδιαφερόμενους Μελετητές Δημοσίων Έργων, που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους μελετητών και τεχνικών – επιστημονικών συμβούλων, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες μελετητών:

 • Χωροταξικές και ρυθμιστικές (1)
 • Πολεοδομικές και ρυμοτομικές (2)
 • Οικονομικές (3)
 • Κοινωνικές (4)
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων (6)
 • Ειδικές αρχιτεκτονικές (7)
 • Στατικές (8)
 • Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές (9)
 • Συγκοινωνιακών έργων (10)
 • Υδραυλικών (13)
 • Ενεργειακών (14)
 • Τοπογραφίας (16)
 • Χημικές (17)
 • Μελέτες χημικής μηχανικής και χημικών εγκαταστάσεων (18)
 • Γεωλογικές, υδρογεωλογικές, γεωφυσικές (20)
 • Γεωτεχνικές (21)
 • Εδαφολογικές (22)
 • Γεωργικές (23)
 • Δασικές (24)
 • Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου (25)
 • Περιβαλλοντικές (27)
 • Πληροφορικής και δικτύων (28)

ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 & 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης – παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών), να υποβάλουν σχετική αίτηση στον Δήμο Αμυνταίου έως και την Πέμπτη 27-04-2017.
Πληροφορίες στα τηλ. 23863 50124 και 50126 κ. Τζώρτζη Χ. – Αλληλόμη Α..
Η αίτηση εγγραφής θα συνοδεύεται από αντίγραφο μελετητικού πτυχίου, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ.

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου