Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

Στο Εθνικό Τυπογραφείο στάλθηκε από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη 4Ε/2018

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση
έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), τριών (3) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στο Ν.Π.Ι.Δ. –  Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και  μίας (1) θέσεως Ιατρού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωρηθεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.
 Πίνακας Θέσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου