Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2016

Εγκύκλιος Θεοφανείων

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο,
τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες
καί τόν εὐσεβῆ λαό
τῆς Μητροπολιτικῆς περιφερείας μας.

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί.
Ἡ φανέρωσι τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι τὸ μεγάλο γεγονὸς ποὺ γιορτάζουμε σήμερα. «Τῆς Τριάδος ἡ φανέρωσι στὸν Ἰορδάνη ἔγινε. Αὐτὴ εἶναι ἡ ὑπέρθεος φύσι. Ὁ Πατέρας μίλησε καὶ εἶπε, Αὐτὸς ποὺ βαπτίζεται εἶναι ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός. Καὶ τὸ Πνεῦμα ἦταν ἐκεῖ, μὲ αὐτὸ ποὺ
τὸ ὁμοίαζε. Αὐτὸν δοξολογοῦν οἱ Λαοὶ καὶ τὸν ὑπερυψώνουν σὲ ὅλους τοὺς αἰῶνες» (γ’ τροπ. Η’ ὠδῆς Θεοφαν). 
Ἡ Βάπτισι τοῦ Κυρίου μας «τοῦ δημιουργοῦ πάντων τῶν τῶν γεγονότων» εἶναι τὸ γεγονὸς μὲ τὸ ὁποῖο ἔλαμψε ὁ φωτισμὸς τῆς Ἁγίας καὶ ὁμοουσίου καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος. Ἡ φανέρωσί της ἔγινε στὰ ἐπίγεια, σαὐτὸν τὸν κόσμο, ποὺ ἦταν βυθισμένος στὸ σκότος τῆς ἀγνωσίας τοῦ Θεοῦ. Μαζὶ μὲ τὴν ἀγνωσία τοῦ Θεοῦ κυριαρχοῦσε καὶ ἡ ἔλλειψι τῆς αὐτογνωσίας τοῦ ἀνθρώπου. Κι ἀφοῦ ἔξω ἀπὸ τὴν Θεογνωσία κυριαρχῆ  σκότος, τότε ὅποιος ἢ κινοῦνταν ἢ κινεῖται μέσα σαὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ πῆ ὅτι εἶναι πνευματικὸς ἄνθρωπος καὶ ὅτι ἔχει αὐτογνωσία, «ἀφοῦ εἶναι πολὺ μακριὰ νυχτωμένος», ὅπως ἔλεγε ὁ μακαριστὸς ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος.
Ἀγαπητοί μου.
 Σήμερα τελοῦντες τὸν Μεγάλο Ἁγιασμὸ ζητοῦμε ἀπὸ τὸν Ἐπιφανέντα Κύριο, νὰ ἁγιασθοῦν τὰ νερά. Νὰ ἁγιασθῆ τὸ ζωτικὸ αὐτὸ στοιχεῖο τῆς ζωῆς ὅλων τῶν ζωντανῶν πλασμάτων, μὲ τὴν δύναμι, τὴν ἐνέργεια καὶ τὴν ἐπιφοίτησι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Νὰ γίνη τὸ θαῦμα αὐτό, τὸ ὁποῖο συναντοῦμε πολλὲς φορὲς στοὺς ναούς μας, ὅπου κρατοῦν ἐπὶ δεκαετίες τὸν Μεγάλο Ἁγιασμό, χωρὶς νὰ ἔχη ὑποστῆ τὴν παραμικρὴ ἀλλοίωσι. 
Ζητοῦμε νὰ καταφοιτήση στὰ νερά μας, ποὺ μολύνονται καὶ πικραίνονται ἀπὸ τὰ ἀπόβλητα τοῦ χημικοῦ καὶ πυρηνικοῦ πολιτισμοῦ μας, ἡ καθαρτικὴ τῆς ὑπερουσίου Τριάδος ἐνέργεια. Ὅπως ἐπιφέρονταν πάνω ἀπὸ τὰ νερὰ σὲ κεῖνον τὸν πρῶτο καιρὸ τῆς μεγαλειώδους δημιουργίας καὶ τὰ ζωογονοῦσε.  
Ζητοῦμε νὰ δωρηθῆ στὰ νερά μας ἡ χάρι τῆς ἀπολυτρώσεως καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Ἰορδάνη ποταμοῦ, ποὺ δέχτηκε μέσα του τὸν δημιουργό του.
Ζητοῦμε νὰ φωτισθοῦμε μὲ τὸν φωτισμὸ τῆς γνώσεως τῆς εὐσέβειας μὲ τὴν ἐπιφοίτησι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτὴν τὴν εὐσέβεια ποὺ εἶχαν οἱ εὐλογημένοι πρόγονοί μας. Διότι στὸν καιρό μας πρόκοψε ἡ ἀσέβεια. Βλέπετε πὼς ὑποτροπιάζουμε συνεχῶς καὶ ἐρωτοτροποῦμε μὲ τὴν καταργημένη ἀπὸ αἰῶνες εἰδωλολατρία.
Ζητοῦμε νὰ γίνη τοῦτος ὁ ἁγιασμὸς δῶρο γιὰ τὸν ἁγιασμό μας. Διότι χωρὶς αὐτὸν τὸν ἁγιασμό μας δὲν μποροῦμε νὰ ἰδοῦμε τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου. Νὰ λυθοῦν οἱ ἁμαρτίες μας, νὰ θεραπευθῆ ἡ συγκύπτουσα ψυχή μας καὶ τὸ σῶμα.
Ζητοῦμε νὰ γίνη τὸ νερὸ τοῦτο, σὰν ἐκεῖνο τὸ ἀναβρυτάρι ποὺ εἶπε ὁ Κύριος, τὸ ὁποῖο ἀναβλύζει ζωὴ αἰώνια.
Ζητοῦμε ἀπὸ τὸν ἁγιασμὸ νὰ γίνη ἡ δυνατὴ ἀσπίδα, ἡ ὁποία θὰ μᾶς φυλάγη ἀπὸ τὶς ἐπιβουλὲς ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν.
Ζητοῦμε ὁ ἁγιασμὸς τοῦτος νὰ ἁγιάση τὰ σπίτια μας. Νὰ ἁγιασθοῦν τὰ ἀνδρόγυνά μας. Νὰ ἁγιασθοῦν τὰ παιδιά μας μικρὰ καὶ μεγάλα. Νὰ γαληνέψουν τὰ ἀνδρόγυνα ποὺ διέρχονται σεισμοὺς καὶ πειρασμοὺς τοῦ πονηροῦ, ὥστε νὰ ἐπικρατήση στὰ σπίτια τους «γαλήνη μεγάλη». Μόνο ἕνας χαίρεται, ὅταν σὲ ἕνα σπίτι ὑπάρχη πονηρὴ ἀναστάτωσι καὶ προχωροῦν στὰ διαζύγια. Χαίρεται ὅμως ἡ Παναγία Τριάδα, ὅταν ἕνα σπίτι καταφέρη νὰ διώξη τὸν πονηρὸ καὶ  ξαναβρίσκη τὴν ἠρεμία του. Εἴθε ὁ σημερινὸς ἁγιασμὸς νὰ ἑνώση κάποια σπίτια καὶ νὰ πορευθοῦν στὸ ἑξῆς ἐν Χριστῷ. 
Φιλάνθρωπε Κύριε. Ἂς γίνουν εὐπρόσδεκτες οἱ αἰτήσεις μας αὐτές. Ράντισε ὅλους ἐμᾶς τοὺς ἀναξίους μὲ τὴν ἁγία βροχὴ τοῦ ἁγιασμοῦ σου καὶ χάρισε σὲ ὅλους μας ὑγεία σώματος καὶ ψυχῆς. Διότι ἐσὺ ἦλθες ἀνάμεσά μας γιαὐτὸν τὸν μεγάλο σκοπό. Γιὰ τὸν ἁγιασμὸ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων μας. Ἀμήν.
Μετὰ διαπύρων εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου