Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου για το θάνατο του Ι.Χατζή εν ενεργεία υπαλλήλου του Δήμου.

Στο Αμύνταιο, σήμερα 22 του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε  δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την
με αριθμό πρωτοκόλλου 11142/11-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που  δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε  με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 27 μέλη.
                     
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ               ΑΠΟΝΤΕΣ
Θεοδώρου Απόστολος
Μωυσιάδης Κωνσταντίνος
Ρακόπουλος Άγγελος
Ακριτίδης Βαγγέλης
Χαριτίδης Ευθύμιος
Καραγιαννίδης Σάββας
Θεοδωρίδης Αβραάμ
Αβραμίδης Ιωάννης
Λάζης Δημήτριος
Ιωάννου Χρήστος
Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
Χατζητιμοθέου Ιωάννης
Ιωαννίδου-Τζίτζιου Ελένη 
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Νάτσης Ιωάννης
Γοράντη Ειρήνη
Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
Παπαχρήστου Νικόλαος
Βολιώτης Αργύριος

Γεώργου Τρύφων
Τσαχειρίδης Σπύρος
Μπάντης Ιορδάνης
Ταπακαράκης Βασίλειος
Βεράνη Φωτεινή
Κόλκας Παναγιώτης
Κύρκου Κυριάκος
Μπούτσκου ΛεμονιάΠαρών ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος που κλήθηκε νόμιμα.
Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου  κ. Γιοβανίτσα Ελένη για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων το κατεπείγον του θέματος και ύστερα από την σύμφωνη γνώμη τους κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Θεοδωρίδη Κων/νο ο οποίος είπε :  Με αφορμή το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του Χατζή Ιωάννη , εκλεκτού εν ενεργεία υπαλλήλου του Δήμου μας εκφράζουμε την βαθιά οδύνη και θλίψη για τον θάνατο του εξαίρετου υπαλλήλου που τόσο πρόωρα έφυγε από κοντά μας, δίνοντας μάχη μέχρι τέλους για τη ζωή του και αφήνοντας ανεξίτηλη την σφραγίδα του στην Υπηρεσία μας με το ήθος, την συνέπεια και την προθυμία του.. 
Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να εκφράσει τη βαθύτατη οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια της Δημοτικής Αρχής στην οικογένεια και στους συγγενείς του μεταστάντος.
2. Να παραστεί ο Δήμαρχος κ. Θεοδωρίδης Κων/νος και το δημοτικό Συμβούλιο στην εξόδιο ακολουθία.
3. Να κατατεθεί στεφάνι στην σωρό του.
4. Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμυνταίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  275/2016.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου