Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016

Οι αρμοδιότητες του Αντιδήμαρχου του Δήμου Φλώρινας Ν.Αλεξιάδη

Ο Δήμαρχος Φλώρινας έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρ. 86 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 116/08-06-2006 τ. Α΄) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρ. 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/10
«Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και τηναναπλήρωση του Δημάρχου.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 16 του Ν.3852/2010, αναφορικά με τον ορισμό της θητείας των αιρετών οργάνων.
4) Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων(Ν.3463/2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 94,95 του Ν. 3852/2010.
5) Το γεγονός ότι ο Δήμος Φλώρινας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και το γεγονός ότι αποτελείται από τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες και άρα μπορούν να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.
6) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 παρ. 3ε και παρ 3στ «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεργασίας του Ν.4046/2012».
7) Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3140/27-11-2012 (τεύχος Β’).
8) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.
9) Την με αριθμ. 1421/2014 προγενέστερη απόφαση Δημάρχου.
10) Τις με αριθμ. 647 & 648/2016 αποφάσεις Δημάρχου Φλώρινας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αλεξιάδη Νικόλαο του Σάββα ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Φλώρινας, με θητεία από 10-05-2016 μέχρι 09-11-2018, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:
Ι) Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος .
ΙΙ) Τέλεση πολιτικών Γάμων του Δήμου Φλώρινας.
Σε περίπτωση απουσίας αναπληρώνετε από το Δήμαρχο Φλώρινας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου