Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

Ανακοίνωση του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑμεΑ Φλώρινας

Στα πλαίσια του προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το ταμείο Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους (TEBA/FEAD)», στο οποίο ο Νομαρχιακός Σύλλογος Ατόμων με αναπηρία Ν. Φλώρινας με έδρα την Φλώρινα συμμετέχει ως εταίρος, καλεί τα μέλη του και τους δυνητικά ωφελουμένους του ως άνω προγράμματος να υποβάλλουν αιτήσεις από 15/07/2015 έως 05/08/2015. Ωφελούμενοι των παροχών είναι:

 1. Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών.
 2. Οικογένεια, δηλαδή ενότητα φυσικών προσώπων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.
 3. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:
α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:
        είναι ανήλικα ή
        είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
        είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα σε χηρεία:
        τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων
        αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων
γ. Οι ανιόντες
δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναθέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.
 1. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, γ και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
 2. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης β. δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.
 3. Άστεγοι, δηλαδή άτομα που διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, διανυκτερεύουν σε ξενώνες ύπνου ή διαβιούν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, τα οποία δεν πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.
Εξαιρέσεις
α. Άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.
β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ.9 του Ν.2716/99.
γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος.
δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 καιΕ3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.

Με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίσουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.ΑΦΜ
2.ΑΜΚΑ
3.Ταυτότητα
4.Ε1 και Ε9 του 2015(οικονομικό έτος 2014)
5.Κωδικό Taxis
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι δεν έχουν υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση του 2015, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα):
 • 3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο
 • 4.500 € ετησίως για το ζευγάρι
 • Προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
 • Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαξευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας
 • Ως πραγματικό εισόδημα νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους  − μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς αλληλεγγύης του ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.
 • Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:
α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης
β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς και το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/2013.

Περιουσιακά κριτήρια:
α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.
β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.
γ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής , άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.
Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων:
Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά:
·         είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)
·          είτε μέσω των Εταίρων  της Κοινωνικής Σύμπραξης
·         Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15/7/15 - 5/8/15
09:00 - 14:00
Δ/ΣΗ ΥΓΕΙΑΣ, 4ος ΌΡΟΦΟΣ
2385350475
ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15/7/15 - 5/8/15
09:00 - 13:00
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2385045790
ΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΠΡΕΣΠΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15/7/15 - 5/8/15
09:00 - 14:00
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΛΑΙΜΟΣ
2385351315
ΤΡΥΦΩΝ ΕΛΕΝΗ
ΠΡΕΣΠΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ
09:00 - 14:00
ΚΡΥΣΤΑΛΟΠΗΓΗ
2385351315
ΤΡΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15/7/15 - 5/8/15
08:30 - 14:30
Ιερά Μητρόπολη
2385028860
Γκερτσάκης Αναστάσιος

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ/ΑΕΤΟΥ/ΦΙΛΩΤΑ
ΠΕΜΠΤΗ - ΔΕΥΤΕΡΑ        16/7/2015 - 20/7/2015
08:30 - 14:30
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ
2386 3 50125
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ                   21/7/2015 - 5/8/2015
08:30 - 14:30
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ
2386 3 50125
ΤΖΟΒΑΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΕΤΟΥ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ                             21/7/2015 - 24/7/2015
08:30 - 14:30
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΕΤΟΥ 1ος ΟΡΟΦΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΕΤΟΥ)
2386 3 50222
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ/ΠΕΜΠΤΗ     16/7/2015 - 5/8/2015
08:30 - 14:30
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΧΟΒΟΥ
2386 3 50510
ΧΟΥΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     16/7/2015 - 5/8/2015
08:30 - 14:30
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΑΡΙΚΟΥ (ΚΕΠ ΒΑΡΙΚΟΥ)
2463 3 51000
ΧΟΥΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ  -ΤΕΤΑΡΤΗ                     27/7/2015 -  29/7/2015
07:30 - 15:30
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΦΙΛΩΤΑ 2ος ΟΡΟΦΟΣ(ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
2463 3 50612
ΝΤΕΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                                           31/7/2015
07:30 - 09:30
ΔΕΥΤΕΡΑ  - ΤΡΙΤΗ                           3 /8/2015 - 4/8/2015
07:30 - 15:30
ΤΕΤΑΡΤΗ                                     5/8/2015
10:30 - 15:30

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην ηλεκτρονική φόρμα και στο πεδίο «Εταίρος» θα αναγράφεται Νομαρχιακός Σύλλογος Ατόμων με αναπηρία Ν. Φλώρινας με έδρα την Φλώρινα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                             ΤΣΙΓΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου