Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

Προσλήψεις με 8μηνα στο Δήμο Αμυνταίου

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι ο Δήμος Αμυνταίου ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αμυνταίου.
Συγκεκριμένα:

1 θέση ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων ( Φορτηγών -Απορριμματοφόρων χωρίς ψηφιακό ταχογράφο) και
2 θέσεις  ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γρ. Νικολαϊδη 2, Τ.Κ. 532 00 Αμύνταιο, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κας Γεωργιάδου Ευδοξίας, κας Αβραμίδου Ζωής και κου Νεβολιάνη Παύλου (τηλ. επικοινωνίας: 2386350169, 2386350110 και 2386350140).
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου